Christelijke boekwinkel

Zie naar Golgotha

 14,90

Auteur

Mannenensemble Cantare

ISBN

8716114150723

Uitgever

Ecovata


Zie naar Golgotha -Deze cd begint met een gebed: “Leer mij, o Heer`, Uw lijden recht betrachten”. Eigenlijk is daarmee de hele cd in één zin samengevat. Jezus` lijden, sterven én opstanding is historische werkelijkheid, tegelijk heilsgeschiedenis die vraagt om dagelijkse meditatie in het leven van de gelovige. Opdat het kruis van Christus ons rust, vrede en vreugde zou geven.

Beschrijving

Zie naar Golgotha – Deze cd begint met een gebed: ”Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten”. Eigenlijk is daarmee de hele cd in één zin samengevat. Jezus’ lijden, sterven én opstanding is historische werkelijkheid, tegelijk heilsgeschiedenis die vraagt om dagelijkse meditatie in het leven van de gelovige. Opdat het kruis van Christus ons rust, vrede en vreugde zou geven.

In de Psalmen wordt veelvuldig op het lijden en sterven van de Zaligmaker vooruitgeblikt. Psalm 22 is een van de bekendste voorbeelden. De klacht ”Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” was David uit het hart gegrepen, maar Christus niet minder. De woorden krijgen in de gezongen bewerking een diepe lading door de herhaling in soms wrange akkoorden.

Het lijden van Jezus wordt intenser in de hof van Gethsemané. Daar, op die plaats, bidt Hij: ”Mijn Vader, dat Uw wil geschied’”. Een opmerkelijke verwijzing naar het volmaakte gebed, het Onze Vader, dat Christus Zelf Zijn discipelen had leren bidden.  Ook Psalm 38 is van David. Een van zijn boetpsalmen. “’k Ben, door Uwe wet te schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart”. Het eerste gold niet voor Christus. Hij was zonder zonden. In het laatste heeft Hij Zich wel herkend. Net als in het slot van deze Psalm: ”daar Gij alles ziet en weet”. De Vader in de hemel wist van Zijn Zoon op aarde.

“Lam Gods, Dat zo onschuldig”, een koraal uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, vertolkt het hart van het Evangelie: Hij voor mij. De reformator Luther noemde dat ”een wonderlijke ruil”.
 
”Als ik het wond’re kruis aanschouw” spreekt ons aan als toeschouwers. Maar niet vrijblijvend.  Te klein is ons offer. ”Uw wond’re liefde, Godd’lijk groot, eist álles, ja mijzelf geheel.”
Het lied “De dood van de Verlosser” werd door Friedrich Silcher oorspronkelijk bewerkt voor gemengd koor. Speciaal voor Cantare maakte musicus Martin Zonnenberg een versie voor mannenkoor. In de inleidende bewerking worden we opnieuw opgeroepen om op te zien naar het kruis van Golgotha. De muzikale stijl is romantisch. Het afsluitende koraal is in Bach-stijl geschreven. Een opvallende combinatie. ”Were you there” is een negro-spiritual. Deze liederen werden gezongen door de slaven op de plantage om elkaar tijdens het zware werk te bemoedigen. Het lied stelt een indringende vraag: Was ú erbij toen ze mijn Heere kruisigden, Hem in Zijn zijde staken, Hem in het graf legden? ”Daar is plaats bij ’t kruis” zouden we gerust een evangelisatielied kunnen noemen. ”Zondaars kom, breng and’ren mee”. Geloof maakt gul. Het lied markeert op deze cd de overgang van Passie naar Pasen. Het is als het ware Stille Zaterdag. De dag tussen Goede Vrijdag en Pasen. De dag van terugzien én vooruitzien. In het recitatief ”De Paasmorgen” vertelt het koor zingend wat er gebeurde op de zondagochtend: Jezus verrees uit het graf! Aansluitend klinkt Psalm 118: ”Dit is de dag, de roem der dagen, die Isrels God geheiligd heeft”. De teksten sluiten naadloos op elkaar aan. Wat dreef de Heere Jezus? Het lied ”Liefde was het” geeft het antwoord. Niet de dood heeft het laatste woord, maar het leven. Niets kon de Levensvorst tegenhouden, zelfs niet de hel met haar macht. Na Zijn opstanding is Jezus gekroond met heerlijkheid. Hij zit aan de rechterhand van Zijn Vader. Eenmaal zal de hele schepping voor Hem beven. Opvallend zijn de krachtige tekst en heldhaftige melodie van ”Daar juicht een toon”, misschien wel het bekendste Paaslied. Het gálmt door Jeruzalem. Dat past bij Pasen. Psalm 21 is opnieuw een psalm van David. Oudtestamentisch dus, maar de tekst geldt niet minder voor de nieuwtestamentische Koning der koningen.  De cd sluit af met ”U zij de glorie”. Een loflied op de Levensvorst. ”Hem zij de victorie, nu en immermeer”. Is er een mooier slot denkbaar?
 

 

Extra informatie

Auteur

ISBN

8716114150723

Uitgever

Ecovata

Winkelmand

Inpakken als cadeautje?

Dat kan. Schrijf bij Bestelnotities bij pagina afrekenen:

Inpakken voor: baby, kind, dame of heer

Schrijf er eventueel een afzender of boodschap bij!